Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 5 - From A to B)

/ɪˈfɪʃ.ənt/

/ˈliː.ʒɚ/

/trɪp/

/ˈbɔːr.dɪŋ ˌpæs/

/dɪˈpɑːr.tʃɚ ˌlaʊndʒ/

/ɡeɪt/

/ˈsteɪ.ʃən/

/kjuː/

/ˈsev.ɚ.əl/

/ rɪˈduːs/

/ ˈpɑː.pjə.lɚ/

/ ədˈvaɪs/

/ ˈriː.zən/

/ ˈkʌv.ɚ/

/ ˈmeθ.əd/Unit 4: Likes and dislikes1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Unit 6: Food and drink

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học