Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 6 - Food and drink)

/ˌvedʒ.əˈter.i.ən/

/rɪˈsiːt/

/ˈləʊ.kəl/

/ləʊˈkeɪ.ʃən/

/ˈmʌʃrʊm/

/ˈʌn.jən/

/ˈsɜː.vɪs/

/ ˈek.spɝːt/

/ˈkʌs.tə.mɚ/

/ˈreɡ.jə.lɚ/

/ ˈsɪm.ə.lɚ/

/ kənˈteɪn/

/ dɪˈziːz/

/ ˈfæk.tɚ/Unit 5: From A to B1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Unit 7: Life stories

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học