Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 10 - Look good)

/ˌæb.səˈluːt.li/

/ˈæn.əl.aɪz/

/bæŋk/

/ˈbeɪs.bɑːl ˌkæp/

/ˈbɑː.si/

/ˈkɝː.li/

/ˈdæn.sɚ/

/daɪˈrek.tɚ/

/dɔːr/

/dres/Unit 9: Buy and sell1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Unit 11: Nature

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học