Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 9 - Buy and sell)

/stæf/

/dɪˈpɑrtmənt stɔr/

/ɪksˈtʃeɪndʒ/

/ˈmɑː.dəl/

/ˌsuː.vəˈnɪr/

/ ˈel.ə.ɡənt/

/ˈprɑː.dʌkt/

/ fæn/

/ ˈvaɪə.lənt/

/ ˈfiː.tʃɚ/

/ flɔːr/

/ ˈher.kʌt/

/ ˈfɑːr.mə.si/

/ ˈkwɑː.lə.t̬i/

/ˈɑːrt ˌɡæl.ɚ.i/Unit 8: Fact or fiction?1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 10: Look good

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học