Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 10 - Look good)

/ɪn.fɚˌmeɪ.ʃən tekˈnɑː.lə.dʒi/

/ˌpɝː.sənˈæl.ə.t̬i/

/plæn/

/ ɪmˈpruːv/

/ trʌst/

/ taɪ/

/vəˈraɪəti/

/ streŋθ/

/ prəˈvaɪd/

/ dɪˈtɝː.mɪnd/

/ oʊ/

/ skɝːt/

/ ˈtraʊ.zɚz/

/ kʌt/Unit 9: Buy and sell1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 11: Nature

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học