Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 11 - Nature)

/əˈkeɪ.ʃə/

/ˈæf.rɪ.kən/

/ˈæn.ɪ.məl/

/ˈkæt̬.ə.ɡri/

/ˈtʃiː.t̬ə/

/ˌtʃɪm.pænˈziː/

/kənˈtroʊl/

/ˈkaʊnt.ləs/

/kaʊ/

/ˈdeɪn.dʒɚ.əs/

/diːp/

/ˈdef.ən.ət.li/

/ˈdɑːl.fɪn/

/ˈdɑːŋ.ki/

/ˈdɔːr.bel/Unit 10: Look good1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Unit 12: Good times

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học