Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 11 - Nature)

/ˈkɑːn.fə.dəns/

/əˈkaʊnt/

/ ˈnætʃ.ɚ.əl/

/ ˈkɑː.mən/

/ əˈprɑːk.sə.mət.li/

/ ɪkˈstriːm.li/

/ ɪmˈpres/

/ sɚˈvaɪv/

/ sprɪŋ/

/ ˈlɪk.wɪd/

/ ˈkʌb.ɚd/

/ ʃelf/

/ krɑːs/

/ leɡ/

/ ɪkˈstɪŋkt/Unit 10: Look good1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Unit 12: Good times

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học