Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 14 - Keep in touch)

/ˈæk.ses/

/əˈdɪk.tɪd/

/ɑːrm/

/əˈreɪndʒ.mənt/

/əˈsaɪn.mənt/

/əˈtætʃ.mənt/

/ˈbæs.kət.bɑːl/

/kəˌmjuː.nəˈkeɪ.ʃən/

/dɪˈvel.əpt/

/dɪˈvel.ə.pɪŋ/

/ˈdaʊn.loʊd/

/ˈdraɪ.vɪŋ ˌtest/

/ˈiː.meɪl/

/ɪnˈɡeɪdʒd/

/ˈep.ə.soʊd/Unit 13: Live and learn1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 1: Leisure and sport

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học