Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 14 - Keep in touch)

/ əˈpɑː.lə.dʒaɪz/

/ ˈsɪm.pə.θi/

/ prəˈtekt/

/ əˈfekt/

/ˌʌnəˈwer/

/ˌɪntəˈrʌpt/

/ ˈmæn.ədʒ/

/ ˈvaɪ.rəs/

/ ˈdeɪ.t̬ə/

/ əˈnɔɪ.ɪŋ/

/ ruːd/

/ breɪk/

/ˈdaɪ.əl/

/skwer/

/ˈæŋ.ɡri/Unit 13: Live and learn1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 1: Leisure and sport

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học