Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 2 - Firsts and lasts)

/ˈæn.ə.lɑːɡ/

/bɪld/

/kənˈtræs.tɪŋ/

/ˈkɑːz.mə.nɑːt/

/ˌdɪs.əˈpɔɪn.t̬ɪd/

/ˌdiː.viːˈdiː/

/ɪˈmoʊ.t̬ə.kɑːn/

/ˈfiː.lɪŋ/

/ɪl/

/ɪnˈven.ʃən/

/ˈliː.dɪŋ/

/ˈmoʊ.t̬ɚ.weɪ/

/ˈneɪ.ʃən/

/ˈɑː.skɚ/

/ˈsaɪən.tɪst/Unit 1: Leisure and sport1 | 2 | 3 | Unit 3: Work and rest

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học