Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 2 - Firsts and lasts)

/ˈpɑːtnə(r)/

/dɪˈpɑːr.tʃɚ/

/ˈloʊn.li/

/ ɪmˈber.əst/

/ voʊt/

/ ˈkɑːn.sə.kwəns/

/ saɪn/

/ dɪˈvel.əp/

/ ˈbrɑːdˌkæs.tɪŋ/

/ ˌkɑːn.vɚˈseɪ.ʃən/

/ ˈæd.vɝːt/

/ skeɪl/

/ ˈpæs.pɔːrt/

/ˈæk.sə.dənt/

/ˈkæn.səl/Unit 1: Leisure and sport1 | 2 | 3 | Unit 3: Work and rest

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học