Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 5 - Your look)

/əˈpɪr.əns/

/ ˈnoʊ.t̬ɪs/

/ ˈpɝː.tʃəs/

/trend/

/ ˈdek.eɪd/

/ ˈæs.pekt/

/ ˈnet.wɝːk/

/ eɪdʒ/

/ mɪks/

/ niː/

/ ˈtʊr.ɪ.zəm/

/ ˈnuː.trəl/

/ pɚˈtɪk.jə.lɚ/

/ ˈpɝː.mə.nənt/

/ səˈfɪs.tə.keɪ.t̬ɪd/Unit 4: Special days1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 6: Going away

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học