Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 5 - Your look)

/ˌæn.t̬i.ɪˈstæb.lɪʃ.mənt/

/bɪrd/

/ˈbɪl.jən/

/blond/

/ˈker.fəl/

/ʃiːk/

/ˌkliːnˈʃeɪ.vən/

/ˈkloʊ.ðɪŋ/

/ˈdræɡ.ən/

/drɑː/

/daɪ/Unit 4: Special days1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 6: Going away

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học