Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 6 - Going away)

/ˈkæb.ɪn/

/praɪs/

/ ˈtrʌb.əl/

/ laʊndʒ/

/ hæf/

/ ˈpoʊst.kɑːrd/

/spɑː/

/ˈmɑːn.jə.mənt/

/ˈneɪ.t̬ɪv/

/tʃɔɪs/

/kəmˈper/

/koʊst/

/ɪnˈtend/Unit 5: Your look1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 7: Success

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học