Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 6 - Going away)

/ˈbaɪ.kɚ/

/broʊˈʃʊr/

/kəˈnuː/

/kəˈnuː.ɪŋ/

/ˈtʃɑːr.dʒɚ/

/tʃek/

/dɪˈsɔːr.ɡə.naɪzd/

/ˈdaɪ.vɪŋ/

/ɪkˈskɝː.ʃən/

/ɪkˈspɪə.ri.ənst/

/ˌfɝːst ˈklæs/

/ˌfɔːrˈstɑːr/

/ˈɡaɪd.bʊk/Unit 5: Your look1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 7: Success

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học