Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 10 - Take care)

/ɪnˈʃʊrəns/

/ˈræp.ɪd.li/

/ ˈhaɪ.dʒiːn/

/ əˈvɔɪd/

/ ˈtʃæl.ɪndʒ/

/ ɪˈven.tʃu.ə.li/

/ ˌep.əˈdem.ɪk/

/ ˈsɪmp.təm/

/ ˈæm.bjə.ləns/

/ feɪnt/

/ ˈhed.eɪk/

/ hɝːt/

/ ˈplæs.tɚ/

/ ˈtuːθ.eɪk/

/ˈɪn.dʒɚd/Unit 9: Places to live1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 11: The best things

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học