Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 12 - Brand new)

/kənˈsuː.mɚ/

/iˌlekˈtrɑː.nɪks/

/ɪnˈvest.mənt/

/ˈtɑːr.ɡɪt/

/ˈriː.zən.ə.bəl/

/kæmˈpeɪn/

/dɪˈspoʊ.zə.bəl/

/ˈmɑːr.kɪt/

/ ɪnˈkriːs/

/ ˌrep.rɪˈzent/

/ klɪr/

/ ˈmem.ər.ə.bəl/

/ pruːv/

/ ɪnˈvest/

/ ˈloʊ.ɡoʊ/Unit 11: The best things1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 13: The right person

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học