Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 12 - Brand new)

/ˈæf.tɚ.ʃeɪv/

/ˈbestˈsel·ər/

/baɪt/

/bleɪd/

/ˈkæn.vəs/

/koʊm/

/kɑːzˈmetɪk/

/diˈoʊ.dɚ.ənt/

/ˈdes.pɚ.ət.li/

/ˈdraɪ.ɚ/Unit 11: The best things1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Unit 13: The right person

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học