Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 13 - The right person)

/ˌæk.əˈdem.ɪk/

/əˈfek.ʃən.ət/

/ˈæn.ə.meɪ/

/əˈnɔɪd/

/ˈæp.lə.kənt/

/ɑːˈdɪʃ.ən/

/əˈwer.nəs/

/bænˈdæn.ə/

/ˈkɑːm.li/

/ˌsiːˈviː/Unit 12: Brand new1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 14: Money

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học