Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 14 - Money)

/ˈrɑː.bɚ/

/ˈruː.ɪn/

/saɪt/

/ bɑːs/

/ faɪˈnæn.ʃəl/

/ skæn/

/ hɑːrd/

/ əˈraɪ.vəl/

/ ˈmoʊ.t̬ə.veɪt/

/ˈsiː.krət/

/əˈɡenst/

/dɪˈmænd/

/rɪˈflekt/

/rɪˈfjuːz/Unit 13: The right person1 | 2 | 3 | 4 | Unit 1: Your world

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học