Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 14 - Money)

/ˈɑːrɡ.jə.mənt/

/əˈsɪs.təns/

/ˈɑːk.ʃən/

/bet/

/ˈkæʃ.pɔɪnt/

/kɔːrt/

/ˈdʌb.əl/

/ˈɑːn.və.loʊp/

/ˈɛkzˈɡɝɫˌfɹɛnd/

/ɡæp/

/ˈɡriː.di/

/hænd/

/hɪs/

/ˈhʌŋ.ɡrəl.i/Unit 13: The right person1 | 2 | 3 | 4 | Unit 1: Your world

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học