Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 2 - Memory)

/əˈper.ənt.li/

/ˈbʌdʒ.i/

/ˈkæf.iːn/

/ˈtʃæl.ɪn.dʒɪŋ/

/ˈtʃɑː.pi/

/ˈkrɪt̬.ɪ.saɪz/

/ˈdiː.teɪld/

/ˈdɪdʒ.ɪt/

/ɡet/

/ˈhoʊm.sɪk/

/ˈlɪm.ɪ.t̬ɪd/

/meɪt/

/pɝːtʃ/

/rɪˈvɪʒ.ən/Unit 1: Your world1 | 2 | 3 | 4 | Unit 3: Across the globe

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học