Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 3 - Across the globe)

/əˈtʃiːv.mənts/

/ˈmɑːr.kɪt/

/saɪt/

/ ˈkʌl.tʃɚ/

/ˌɑːrtɪˈfɪʃl/

/ əˈnaʊns.mənt/

/ ˈvæl.ɪd/

/ˈklaɪ.mət/

/ˈmɑːn.jə.mənt/

/ˈtem.pəl/

/ˈpæl.ɪs/

/ˈruː.ɪn/

/ˈsɪt̬.ə.zən/

/əˈnɔːr.məs/Unit 2: Memory1 | 2 | 3 | 4 | Unit 4: Real lives

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học