Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 2 - Memory)

/bræntʃ/

/ˈpɑːtnə(r)/

/ɪˈmoʊ.ʃən.əl/

/ ˈɑːrɡ.juː/

/ əˌsoʊ.siˈeɪ.ʃən/

/ bɪˈheɪv/

/ɪnˈkɜːrɪdʒ/

/ ɪˈven.tʃu.ə.li/

/ ˈpræk.tɪs/

/ ˈmem.ər.ə.bəl/

/ˈmentl/

/ pɚˈtɪk.jə.lɚ/

/ˈɑːk.sɪ.dʒən/

/ˈkæn.səl/Unit 1: Your world1 | 2 | 3 | 4 | Unit 3: Across the globe

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học