Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 2 - 2nd (Unit 5 - Business)

/ɪnˈθuː.zi.æz.əm/

/ˈlaɪfstaɪl/

/ ˈek.spɝːt/

/ rɪˌspɑːn.səˈbɪl.ə.t̬i/

/ ˈtʃæl.ɪndʒ/

/ ˌkɔːr.pəˈreɪ.ʃən/

/ ˈkɝː.ɪdʒ/

//

/ dɪˈzaɪn/

/ ɪkˈspænd/Unit 4: Sociology1 | 2 | Unit 6: Information Technology

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học