Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 11 - Rules)

/kwɪˈziːn/

/ˈrɑː.bɚ/

/ˌkɑːn.trəˈvɝː.ʃəl/

/det/

/ˈriː.zən.ə.bəl/

/ sɑːlv/

/ fəˈmɪl.i.jɚ/

/ rɪˈspekt/

/ ˈliː.ɡəl/

/ ˈpleʒ.ɚ/

/ ˌrek.əˈmend/

/ ˈtʃæl.ɪndʒ/

/ əkˈsept/

/ tʌf/

/ ˈæz.mə/Unit 10: Society and change1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Unit 12: Your choice

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học