Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 10 - Society and change)

/rɪˈzɔːrt/

/ɪˈkɑːnəmi/

/ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt/

/ prɪˈtend/

/ ɪnˈkriːs/

/ kəˈnek.ʃən/

/ ˈdiː.kriːs/

/ ˈbæl.əns/

/ praɪˈɔːr.ə.t̬i/

/ prəˈmoʊt/

/ ˈɪn.kʌm/

/sker/

/sel/

/ˈsɝː-/

/ˈpɑː.vɚ.t̬i/Unit 9: Stuff!1 | 2 | 3 | 4 | Unit 11: Rules

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học