Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 1 - Getting on)

/ˈtɝː.nə.mənt/

/ rɪˈzɪst/

/ ˈæd.vɚ.taɪ.zɪŋ/

/ kəˈmɪt.mənt/

/səˈpɪr.i.ɚ/

/əˈwɔːrd/

/ɪnˈfɪr.i.ɚ/

/ˈsem.ə.ter.i/

/ˈlɔɪ.əl/

/boʊst/

/pɑːnd/

/ʃeɪm/

/ˈdev.ə.steɪt/

/moʊn/

/ˈdes.tɪ.ni/Unit 12: Your choice1 | 2 | 3 | Unit 2: Ups and downs

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học