Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 2 - Ups and downs)

/ ˈpɝː.pəs/

/ˌsaɪkəˈlɑːdʒɪkl/

/ ˈɑː.kwɚd/

/ faɪˈnæn.ʃəl/

/ træk/

/ rɪˈspɑːn.sə.bəl/

/ ɪkˈsper.ə.mənt/

/ˌdɪsˈsæt̬.əs.faɪd/

/ˌwelˈbiː.ɪŋ/

/tʃɔɪs/

/ˈdɪf.ɚ.əns/

/ˈplez.ənt/

/læk/

/ˈtuː.t̬ɚ/Unit 1: Getting on1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 3: It all went wrong

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học