Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 3 - It all went wrong)

/ˈvæl.jə.bəl/

/ ˌstreɪt̬.əˈweɪ/

/ ˈvaɪ.ə.leɪt/

/ˈsʌd.ən/

/ˈɪŋ.kwɚ.i/

/kənˈsent/

/ˈsɝː.tən/

/ɡɪft/

/spɪl/

/beɡ/

/dʒeɪl/

/ˈtem.pə.rer.i/

/əˈlɝːt/

/əˈfer/

/ˈpraɪ.və.si/Unit 2: Ups and downs1 | 2 | 3 | 4 | Unit 4: Your mind

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học