Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 5 - Face to face)

/əˈsoʊ.ʃi.eɪt/

/ˌæl.kəˈhɑː.lɪk/

/ɑːlˈraɪt/

/blɑː/

/buːz/

/baʊnd/

/tʃɪl/

/ɪɡˌzædʒ.əˈreɪ.ʃən/

/ˈfæn.si/

/ˈfaɪ.vɚ/

/ˈfɪks.tʃɚ/

/ˈfɔːr.əm/

/ˈɡet təɡeðər/Unit 4: Your mind1 | 2 | 3 | Unit 6: Big ideas

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học