Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 5 - Face to face)

/ ˈdel.ə.ɡət/

/ kiːn/

/ ˈkɑːn.stənt/

/ˈæŋk.ʃəs/

/biˈjɑːnd/

/əˈlɑːrm/

/θrɪl/

/ˈsʌm.ɪt/

/ˈpreɡ.nənt/

/fɑːnd/

/kənˈsɪd.ɚ.ət/

/θiːm/

/ˈtʃæt̬.ɚ/

/əˈsoʊ.ʃi.eɪt/Unit 4: Your mind1 | 2 | 3 | Unit 6: Big ideas

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học