Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 2 - 2nd (Unit 7 - Environmental studies)

/ ˈæk.tʃu.əl/

/ ˈbʌdʒ.ɪt/

/ ˈkɑːn.sə.kwəns/

/ ɪɡˈzɪst/

/ ˈfiː.tʃɚ/

/ freʃ/

/ ˈhæb.ɪt/

/ məˌtɪr.i.əˈlɪs.tɪk/

/ pætʃ/

/ pəˈzeʃ.ən/

/ saɪn/Unit 6: Information Technology1 | 2 | Unit 8: Public Health

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học