Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 2 - 2nd (Unit 7 - Environmental studies)

/kənˈsuː.mɚ/

/ˈmɑː.dəl/

/dɪˈspoʊ.zə.bəl/

/pɚˈsweɪd/

/ ˈæt̬.ə.tuːd/

/ ˈfæk.tɚ/

/ ˈæk.tʃu.əl/

/ ˈbʌdʒ.ɪt/

/ ˈkɑːn.sə.kwəns/

/ ɪɡˈzɪst/

/ ˈfiː.tʃɚ/Unit 6: Information Technology1 | 2 | Unit 8: Public Health

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học