Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 12 - Fame)

/ tiːz/

/ˈklɪn.ɪk/

/haɪd/

/ˈpreʃ.ɚ/

/rɪˈzuːm/

/senˈseɪ.ʃən/

/poʊz/

/splæʃ/

/ˈɑː.t̬ə.ɡræf/

/noʊˈtɔːr.i.əs/

/ˈaʊt.fɪt/

/ˈbeɡ.ɚ/

/ˈbloʊ.t̬ɪd/

/ˈkʌm.bæk/Unit 11: Life issues1 | 2 | 3 | Unit 1: Contacts

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học