Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 11 - Life issues)

/eɪdʒ/

/bɝːθ/

/ˈkæn.ə.bəl.ɪ.zəm/

/ˈkɑːm.bæt/

/dɪˈflekt/

/hjuːˈmæn.ə.t̬i/

/ˈhʌn.t̬ɪŋ/

/ˈlaɪf.ɡɑːrd/

/ˈlaɪf.laɪk/

/ˈlaɪf.lɑːŋ/

/ˈlaɪfˌθret.ən.ɪŋ/

/ˌlɑːŋˈtɝːm/Unit 10: Media1 | 2 | 3 | 4 | Unit 12: Fame

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học