Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 11 - Life issues)

/əˈpɪr.əns/

/ əˈfekt/

/ prɪˈvent/

/ rɪsk/

/ ˈsɪmp.təm/

/ stɝː/

/ duːˈveɪ/

/ səˈpres/

/rɪˈflekt/

/ˈmædʒ.ɪk/

/briːf/

/ˈdaɪ.nə.sɔːr/

/ˈfjuː.əl/

/əˈpoʊ.nənt/

/ɪˈrʌpt/Unit 10: Media1 | 2 | 3 | Unit 12: Fame

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học