Học từ vựng - Intelligent Business ≻ Elementary (Unit 12 - Careers)

/ˈpen.ʃən/

/ kəˈrɪr/

/ˈsæl.ɚ.i/

/kəˌrɪk.jə.ləm ˈviː.taɪ/

/kənˈdɪʃ.ən/

/əˈplaɪ/

/prəˈmoʊ.ʃən/

/ɪmˈplɔɪ.mənt ˌeɪ.dʒən.si/

/ˌem.biːˈeɪ/

/pɝː ˈæn.əm/

/rɪˈtaɪrd/Unit 11: LocationUnit 13: Ideas

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học