Học từ vựng - Intelligent Business ≻ Elementary (Unit 11 - Location)

/ˈkwɑːləti əv ˈlaɪf/

/ləʊˈkeɪ.ʃən/

/ ˈkʌl.tʃɚ/

/ˈklaɪ.mət/

/ˈæv.ɚ.ɪdʒ/

/əˈbrɑːd/

/ˈtem.pɚ.ə.tʃɚ/

/ˈem.ə.ɡreɪt/

/helθ-ker/Unit 10: CompetitorsUnit 12: Careers

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học