Học từ vựng - Intelligent Business ≻ Elementary (Unit 14 - Travel)

/ˈbɪznɪs trɪp/

/ˈtræv.əl/

/ˈtræv.əl ˌeɪ.dʒənt/

/əˈreɪndʒ.mənt/

/ əˈraɪ.vəl/

/ bʊk/

/kəˈrɪr ˌbreɪk/

/dɪˈpɑːr.tʃɚ/

/ˌdes.təˈneɪ.ʃən/

/ aɪˈtɪn.ə.rer.i/

/ ˈpleʒ.ɚ/

/ˌrez.ɚˈveɪ.ʃən/

/ˈsaɪtˌsiː.ɪŋ/Unit 13: IdeasUnit 15: Trends

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học