Học từ vựng - Intelligent Business ≻ Elementary (Unit 15 - Trends)

/ ɪnˈkriːs/

/trend/

/ ˈdiː.kriːs/

/ˈnuː.kliː.ɚ/

/prɪˈdɪk.ʃən/

/ˈbɑːr ˌtʃɑːrt/

/ɡræf/

/ˈpaɪ ˌtʃɑːrt/Unit 14: TravelUnit 1: Activities

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học