Học từ vựng - Intelligent Business ⊱ Pre-Intermediate (Unit 1 - Activities)

/ˈriː.teɪ.lɚ/

/mæn.jəˈfæk.tʃɚ.ɚ/

/ˈsɜː.vɪs/

/ rɪˌspɑːn.səˈbɪl.ə.t̬i/

/ɡʊdz/

/ˈsek.tɚ/

/ˈɪn.də.stri/

/tiːm/

/ækˈtɪv.ə.t̬i/

/dɪˈvɝː.sə.faɪ/

/ɪmˈplɔɪ.mənt/Unit 15: TrendsUnit 2: Data

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học