Học từ vựng - Intelligent Business ⊱ Pre-Intermediate (Unit 2 - Data)

/ɪn.fɚˌmeɪ.ʃən tekˈnɑː.lə.dʒi/

/ ˈriː.sɝːtʃ/

/ ˈdeɪ.t̬ə/

/ˈdeɪ.t̬ə.beɪs/

/səˈkjʊr.ə.t̬i/

/ˈwebsaɪt/

/faɪl/

/braʊz/

/rɪˈkɔːrd/

/stɔːr/Unit 1: ActivitiesUnit 3: Etiquette

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học