Học từ vựng - Intelligent Business ⊱ Pre-Intermediate (Unit 6 - Future)

/ɪnˈvest.mənt/

/ tekˈnɑː.lə.dʒi/

/ ˈbʌdʒ.ɪt/

/fʌnd/

/lɑːntʃ/

/poʊˈten.ʃəl/

/ˈfʌn.dɪŋ/

/ˌdʒɔɪnt ˈven.tʃɚ/

/ˈpeɪ.bæk ˌpɪr.i.əd/

/rɪtɜrn ɒn ɪnvɛstmənt/

/ˈven.tʃɚ/

/ˈven.tʃɚ ˌkæp.ə.t̬əl.ɪst/

/ˈkæp.ɪ.təl/Unit 5: SuccessUnit 7: Location

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học