Học từ vựng - Intelligent Business ⊱ Pre-Intermediate (Unit 7 - Location)

/ɪˈkɑːnəmi/

/ləʊˈkeɪ.ʃən/

/ɪnˈfleɪʃən/

/ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt/

/ ˈriː.dʒən/

/ˈɪn.frəˌstrʌk.tʃɚ/

/ɡroʊθ/

/dɪˈvel.əp.mənt/

/ɪmˈplɔɪ.mənt/

/ˌmʌl.tiˈnæʃ.ən.əl/Unit 6: FutureUnit 8: Job-seeking

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học