Học từ vựng - Intelligent Business ⊱ Pre-Intermediate (Unit 8 - Job-seeking)

/ˌhjuː.mən ˈriː.sɔːr.sɪz/

/stæf/

/ˈɪn.t̬ɚ.vjuː/

/ kəˈrɪr/

/ ɪkˈspɪr.i.əns/

/ ˌkwɑː.lə.fəˈkeɪ.ʃən/

/ ˈkæn.dɪ.dət /

/ˌæp.ləˈkeɪ.ʃən/

/ˈsæl.ɚ.i/

/kəˌrɪk.jə.ləm ˈviː.taɪ/

/dʒɑːb/

/ˈhedhʌntɪŋ/

/rɪˈkruːt/Unit 7: LocationUnit 9: Selling

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học