Học từ vựng - Intelligent Business ⊱ Pre-Intermediate (Unit 10 - Price)

/ˈpraɪ.sɪŋ/

/ˈprɑː.fɪt ˌmɑːr.dʒɪn/

/ʃer/

/kɑːst/

/diːl/

/ɡræf/

/praɪs/

/ˈspen.dɪŋ/

/ ˈstræt̬.ə.dʒi/

/trend/

/ˈwɝːk.fɔːrs/Unit 9: SellingUnit 11: Insurance

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học