Học từ vựng - Intelligent Business ⊱ Pre-Intermediate (Unit 11 - Insurance)

/ɪnˈʃʊrəns/

/ ˈkʌv.ɚ/

/ rɪsk/

/frɑːd/

/ˈpriː.mi.əm/

/tɜrmz/

/kleɪm/

/ˈdæm.ɪdʒ/

/ɪnˈʃɔːr.əns ˌpɑː.lə.si/Unit 10: PriceUnit 12: Service

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học