Học từ vựng - Intelligent Business ⊱ Pre-Intermediate (Unit 12 - Service)

/ˌkʌs.tə.mɚ ˈsɝː.vɪs/

/ ˈpeɪ.mənt/

/ ˈkwɑː.lə.t̬i/

/əˈpɑː.lə.dʒi/

/kəmˈpleɪnt/

/ˈfiːd.bæk/

/ˈtreɪ.nɪŋ/

/ˈkʌstəmə ˌsætɪsˈfækʃən/

/ˈsæt̬.ɪs.faɪd/

/ˌɡer.ənˈtiː/

/ˈriː.fʌnd/Unit 11: InsuranceUnit 13: Productivity

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học