Học từ vựng - Intelligent Business ▻ Upper Intermediate (Unit 6 - Advertising)

/ ˈspɑːn.sɚ/

/ˈbɪl.bɔːrd/

/kəˈmɝː.ʃəl/

/ˈprɑː.dʌkt ˌdem.ənˈstreɪ.ʃən/

/ˈprɑː.dʌkt ˌpleɪs.mənt/

/ˌpʌb.lɪk rɪˈleɪ.ʃənz/

/ˈpʌb.lə.saɪz/

/ˈtel.əˌmɑːr.kə.t̬ɪŋ/

/prəˈmoʊ.ʃən/Unit 5: TechnologyUnit 7: Law

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học