Học từ vựng - Intelligent Business ▻ Upper Intermediate (Unit 7 - Law)

/fiː/

/suː/

/əˈtɝː.ni/

/dɪˈfen.dənt/

/ˈdæmɪdʒɪz /

/ˌliː.ɡəl ˈæk.ʃən/

/ˈlɑː.suːt/

/ˈliːɡəl dɪˈpɑːtmənt/

/ˈlɪt̬.ə.ɡeɪt/

/ˈset̬.əl.mənt/Unit 6: AdvertisingUnit 8: Brands

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học