Học từ vựng - Intelligent Business ▻ Upper Intermediate (Unit 10 - Energy)

/ɪnˈɡriː.di.ənt/

/ˈʃɔːr.t̬ɪdʒ/

/ˈfjuː.əl/

/skers/

/rɪˈzɝːv/

/ɑːlˌtɝː.nə.t̬ɪv ˈen.ɚ.dʒi/

/krud ˈɔɪl/

/ˈend ˌjuː.zɚ/

/ˈfɑː.səl ˌfjʊəl/

/ˈɡæs.əl.iːn/

/ˌnuː.kli.ɚ ˈpaʊ.ɚ/

/ˈpaʊ.ɚ ˌplænt/Unit 9: InvestmentUnit 11: Going Public

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học