Học từ vựng - Intelligent Business ▻ Upper Intermediate (Unit 9 - Investment)

/ˈdɪv.ə.dend/

/ˌɒn.trə.prəˈnɜːr /

/ ˈfɔːr.kæst/

/ˈtreɪ.dɚ/

/ˈbɪz.nɪs ˌplæn/

/ˈven.tʃɚ/

/ˈbɪznəs eɪndʒl/

/ˌbluːˈtʃɪp ʃeərz/

/ˈluː.krə.t̬ɪv/

/ˌpɔːrtˈfoʊ.li.oʊ/

/ˈfɔːr.tʃuːn/Unit 8: BrandsUnit 10: Energy

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học