Học từ vựng - Intelligent Business ▻ Upper Intermediate (Unit 12 - Competition)

/prəˈdʌk.ʃən/

/ˈmɑːr.kɪt ˌʃer/

/swɪtʃ/

/ˌdɪf.əˈren.ʃi.eɪt/

/ˈprɑː.fɪt ˌmɑːr.dʒɪn/

/ˌbæriə tʊ ˈentri/

/ˌmæs ˈmɑːr.kɪt/

/kəmˈpɛtɪtɪv ədˈvɑːntɪdʒ/

/kɔː ˈbɪznɪs/

/ɪˈkɒnəmɪz əv skeɪl /

/mæs kənˈsʌmp.ʃən/



Unit 11: Going PublicUnit 13: Banking

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học