Học từ vựng - Intelligent Business ▻ Upper Intermediate (Unit 14 - Training)

/ ˈdel.ə.ɡət/

/ ɪnˈsen.t̬ɪv/

/ˌmoʊ.t̬əˈveɪ.ʃən/

/ˈtreɪ.nɪŋ/

/stres/

/ˌæb.sənˈtiː.ɪ.zəm/

/ˈkʌs.tə.maɪz/

/ˈsem.ə.nɑːr/

/stæf ˈlɔɪəlti/Unit 13: BankingUnit 15: Consulting

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học