Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 3 - 2nd (Unit 5 - Psychology)

/ ˈæs.pekt/

/ ˈbreɪv.li/

/ ˈkɑːŋ.kɚ/

/ dɪˈtɝː.mɪnd/

/ dɪˈstɪŋk.tɪv/

/ ɝːn/

/ˈmentl/

/ ˈnoʊ.t̬ə.bəl/

/ pɚ-/

/ prɪˈkɑː.ʃən/

/ pɚˈsuːt/Unit 4: Marketing1 | 2 | Unit 6: Philosophy

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học