Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 3 - 2nd (Unit 5 - Psychology)

/ ˈtʃæl.ɪndʒ/

/ ɡoʊl/

/ sɪɡˈnɪf.ə.kənt/

/ ˈæs.pekt/

/ ˈbreɪv.li/

/ ˈkɑːŋ.kɚ/

/ dɪˈtɝː.mɪnd/

/ dɪˈstɪŋk.tɪv/

/ ɝːn/

/ˈmentl/

/ ˈnoʊ.t̬ə.bəl/Unit 4: Marketing1 | 2 | Unit 6: Philosophy

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học