Học từ vựng - Speakout → Elementary 2nd Edition (Unit 1 - Welcome)

/ˌsuː.vəˈnɪr/

/ˈpɑːkɪŋ/

/ ˈer kənˌdɪʃ.ən.ɪŋ/

/ ˈsæn.wɪtʃ/

/ ˈbæt̬.ɚ.i/

/ ˈpoʊst.kɑːrd/

/ ˈsɝː.neɪm/

/ ˈpæs.pɔːrt/

/ˌmæɡ.əˈziːn/

/ˈdɪk.ʃən.er.i/

/ˈdaɪr.i/

/ˈtɪʃ.uː/

/ˈwɑː.lɪt/

/pɝːs/Unit 15: Consulting1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 2: Lifestyle

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học