Học từ vựng - Speakout → Elementary 2nd Edition (Unit 2 - Lifestyle)

/ ˈweɪ.t̬ɚ/

/ ˈsæn.wɪtʃ/

/ ˈdɑːk.tɚ/

/ nɝːs/

/ ænt/

/ ˈkʌz.ən/

/ ˈnef.juː/

/ niːs/

/ ˈʌŋ.kəl/

/ˌmæɡ.əˈziːn/

/ˈlɑː.jɚ/

/ʃef/

/əˈkaʊn.t̬ənt/

/ˈæk.tɚ/

/ˈbɪz.nɪs.mən/Unit 1: Welcome1 | 2 | 3 | 4 | Unit 3: People

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học