Học từ vựng - Speakout → Elementary 2nd Edition (Unit 3 - People)

/ˈbælkəni/

/ˈfrend.li/

/ ˈbed.ruːm/

/ bæθ/

/ taɪm/

/ ˈsɪr.i.əs/

/ ˈkɑːr.pət/

/ ˈkʌb.ɚd/

/ ʃelf/

/ ˈʃaʊ.ɚ/

/ˈter.ə.bəl/

/ˈbɔː.rɪŋ/

/ˈɑː.fəl/

/ˈstuː.pɪd/Unit 2: Lifestyle1 | 2 | 3 | 4 | Unit 4: Places

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học