Học từ vựng - Speakout → Elementary 2nd Edition (Unit 7 - Holidays)

/fæst/

/ˈpiː.pəl/

/baɪk/

/skwer/

/ˈstiː.mɚ/

/ˈkraʊ.dɪd/

/ˈkʌm.fɚ.t̬ə.bəl/

/ʌnˈkʌm.fɚ.t̬ə/

/sloʊ/

/hɑːt/

/ɪkˈspen.sɪv/

/ˈkwaɪ.ət/

/ˈnɔɪ.zi/

/tʃiːp/

/koʊld/Unit 6: The past1 | 2 | 3 | Unit 8: Now

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học